Cuma, Temmuz 23, 2021
Ana Sayfa HABERLER THY'nin Teknoloji Şirketi Kuruldu

THY’nin Teknoloji Şirketi Kuruldu

Türk Hava Yolları, kısa bir süre önce teknoloji şirketi kuracağını bildirmişti.

THY’nin kurduğu yeni teknoloji şirketinin tam adı THY Teknoloji ve Bilişim Anonim Şirketi olarak bildirildi. Şirketin kuruluş sermayesi 5 milyon TL olarak bildirildi.

Şirketin iş konusu ;

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
1. Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının, veritabanı, verimlilik artıran yazılımların, multi medya (çoklu ortam) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması.

2. Gerek şirket tarafından geliştirilen gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan, yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek.

3. Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, multi medya ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak; her türlü destek, tamir, servis, montaj hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde bunlarla ilgili teknik servisler kurmak, sistem çözümleme, bilgisayar teknolojisini geliştirme hizmetlerini üretmek, pazarlamasını yapmak; aynı hizmetleri internet üzerinde de vermek, satmak, pazarlamasını yapmak.

4. Yurt içinde ve/veya yurt dışında her nevi idari, mali, iktisadi, hukuki, işletme organizasyonu ve idaresi, işletme iktisadi iş geliştirme toplam kalite yönetimi bilgi teknolojisi sistem entegrasyonu konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

5. Bilgisayar endüstrisi ve bilgi teknolojisi alanındaki her türlü mal ve hizmeti tasarlamak geliştirmek imal etmek montajını yapmak, yurtdışından ithal etmek, pazarlamak, satmak kiralamak satın almak, kiraya vermek yurtdışına ihraç etmek bilgi teknolojisi ve benzeri konularda ve projelerde danışmanlık yapmak projeleri yönetmek ve denetlemek.

6. Yurt içinde veya dışında her türlü özel ve tüzel kişilerin, şirketlerin, özel ve resmi kuruluşların bilgisayar ve iletişim aletleri ve makineleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, bunlarla ilgili danışmanlık projelendirme bakım ve tamir hizmetlerini sağlamak, bilgisayar sistemlerini kurmak her türlü bilgisayar program ve uygulamalarını geliştirmek. Bilgisayar yazılım, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, haberleşme araçlarından faydalanarak bilgisayar ulaşım hatları çekmek, bilgisayar sistemleri alt yapı ve kablolamaları ve çevre koşullarını ve bunlarla ilgili proje dizaynı ve yönetimi kontrolü, danışmanlık eğitim ve montaj hizmetlerini temin etmek, bilgisayar sistem ve programlarının ve ihtiyaçlarının analizlerini ve seçimlerini yapmak.

7. Her türlü analog ve dijital donanım ürünlerin, bilgisayar (donanım), bilgisayar yan ürünü, yan donanım, birimleri, büro makineleri ve her türlü bilişim ve otomasyon sistemleri, her türlü ev, büro, işyeri iletişim donanım ve malzemeleri, her türlü elektronik araç-gereç, ile bunların yedek parçalarının, her türlü bilgisayar tüketim ve sarf malzemelerinin, her türlü, endüstriyel elektronik ve bilgisayar cihaz ve aletleri ile laboratuvar malzemelerinin ve bunlara ait yedek parça ve aksesuar ve sarf malzemelerinin, her türlü işyerinde kullanılan bilgisayarlı veya bilgisayarsız elektronik donanım ürününün, yan ürününün, sarf malzemesinin imal, ithal, ihraç etmek, pazarlamak, satmak ve kiraya vermek ve dış kaynak kullanım yönetimi ile servis sağlamak.

8. Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme konuları ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

9. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul ve her çeşit malları satın alabilir. Gayrimenkulleri üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. Bunlar gerçek veya tüzel kişilere satabilir, trampa edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, işletebilir, tevhid ve ifraz edebilir, taksim edebilir, gayrimenkulleri üzerinde yapılan (yıkım, inşaat gibi) değişiklikler nedeniyle her türlü cins tashihlerini yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirebilir. Bunlarla ilgili (liste düzenleme, yönetim planları hazırlama, arsa payı tespit etme gibi) her türlü işlemi yapabilir ve tapu dairelerinin isteyebileceği her türlü evrakı tanzim ve tescil edebilir; Şirketin veya üçüncü şahısların borçlar için mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkul mallar üzerine ayni haklar başta olmak üzere ipotek tesis edebilir, ipoteği kaldırabilir (fek edebilir), Şirkete ait menkul işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, ayrıca Şirket kendi veya üçüncü şahısların borçları için kefil olabilir, üçüncü şahısların kefaletini kabul edebilir, alacaklarını teminen ipotek ve her türlü teminatları alabilir. Sahip olduğu menkul kıymetleri satabilir, devredebilir.

10. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

11. Şirket, amaç ve konusuyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelikler, mümessillikler, bürolar, kurup işletebilir, araştırmalar yapabilir, yaptırabilir veya bu işleri Türk ve yabancı firmalara belirli anlaşmalarla …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

DİĞER HABERLER